Algemene Voorwaarden

Heeft u een vraag of wilt u graag advies op maat, laat het ons weten!

Bel mij terug Stuur een mail

De algemene voorwaarden van Ardanza zijn van toepassing op elke reis

Artikel 1: Totstandkoming reisovereenkomst

1.    Een reisovereenkomst komt tot stand door het aanbod van Ardanza en de aanvaarding daarvan door de reiziger door middel van een geaccordeerde offerte en reisvoorstel voor de individuele reizen en een boekingsformulier voor de groepsreizen geretourneerd aan Ardanza.
2.    Geldt de aanmelding een aantal reizigers die tezamen als een groep moeten of kunnen worden aangemerkt, dan is de reiziger verplicht daarvan meteen en nadrukkelijk melding te maken, met mededeling van alle omstandigheden die de uitvoering van de reisovereenkomst mede kunnen bepalen (prijs, kamerindeling etc.)
3.    De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de aanmelding en de reisovereenkomst voortvloeien.
4.    De door Ardanza toe te sturen nota’s gelden als een bevestiging van de totstandkoming van de reisovereenkomst door Ardanza. Mocht de reiziger na 14 dagen (zon- en feestdagen niet meegerekend) nog geen nota hebben ontvangen, dan dient hij/zij contact op te nemen met het kantoor van Ardanza.
5.    Ingeval een reis is volgeboekt, krijgt de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk bericht, in elk geval binnen 2 weken na ontvangst van het boekingsformulier.

Artikel 2: Betaling

1.    Voor alle betalingen aan Ardanza wordt er een factuur gestuurd.
2.     De eerste betaling is groot 30% van de reissom met een minimum van 75,- euro. In geval van los geboekte vliegtickets en/of autohuur is de eerste betaling 100% van de reissom. Deze betaling dient binnen een week na factuurdatum te worden voldaan.  Op de nota staat vermeld wanneer de rest van de reissom dient te worden voldaan. De volledige reissom dient altijd zes weken voor de vertrekdatum te zijn voldaan. Bij latere aanmelding dan zes weken voor vertrek dient de reissom onmiddellijk en volledig voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling kan na herinnering de reisovereenkomst door Ardanza worden geannuleerd, in welk geval betaalde gelden worden gerestitueerd na aftrek van door Ardanza gemaakte kosten en met verrekening van in artikel 5.2 genoemde bedragen, terwijl bovendien de bepalingen van art.8 van toepassing zijn.

Artikel 3: Reissom, -duur, -programma

1.    De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven. In de reissom zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het reisprogramma vermeld.
2.    De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen en belastingen, zoals deze Ardanza bekend waren op de dag van programmering.
3.    Na tijdige betaling van de reissom zal Ardanza gedurende het tijdvak vanaf 6 weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten en/of de geldende belastingen kan Ardanza tot 20 dagen voor vertrek van deze bepaling afwijken.
4.    Indien niet tijdig de gehele reissom is voldaan heeft Ardanza het recht om tot 20 dagen voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de (vervoers)kosten, de verschuldigde heffingen en belastingen.
5.    De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij/zij moet van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de verhoging van de reissom afwijst, heeft Ardanza het recht de overeenkomst op te zeggen.
6.    Indien de reisduur in het reisprogramma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen gerekend.
7.    Ardanza behoudt zich het recht voor om een reisprogramma in bijzondere omstandigheden te wijzigen.

Artikel 4: Verzekeringen

Met een gerust gevoel op vakantie gaan, kan niet zonder een goede reis- en annuleringsverzekering. Ardanza stelt een reisverzekering voor alle reizen van Ardanza verplicht.

Artikel 5: Annulering door de reiziger

1.    De reiziger heeft het recht de reis per aangetekende brief te annuleren.
2.    Indien een reisovereenkomst door de reiziger wordt geannuleerd zijn de volgende bedragen verschuldigd: In geval van hotelacommodaties:
A: tot 56 dagen voor vertrek 10% van de reissom (met een minimum van € 75).
B: van 56 tot 28 dagen voor vertrek 25% van de reissom.
C: van 28 tot 14 dagen voor vertrek 50% van de reissom.
D: van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek 75% van de reissom.
E: minder dan 7 dagen voor vertrek 100% van de reissom.

In geval van andere dan hotelacommodaties:
A: tot 56 dagen voor vertrek 30% van de reissom (met een minimum van € 75).
B: van 56 tot 28 dagen voor vertrek 60% van de reissom.
C: van 28 tot 7 dagen voor vertrek 90% van de reissom.
D: minder dan 7 dagen voor vertrek 100% van de reissom.

In geval van los geboekte vliegreizen en/of autohuur:
Na ingang van de reisovereenkomst 100% van de reissom.
3.    Indien de reiziger annuleert om een voor de verzekeraar geldige reden, dan zijn deze kosten in de meeste gevallen gedekt door een goede annuleringsverzekering. Indien voor de overblijvende reiziger(s) een nieuwe reisovereenkomst wordt afgesloten zal voor hem/haar (hen) de reissom van toepassing zijn zoals deze in het programma vermeld is.

Artikel 6: Documenten

1.     De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige documenten, zoals een geldig paspoort.
2.     Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis en/of afwijkingen van/in documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.
3.     In verband met het bepaalde in voorgaande leden geldt voor reizigers met niet-Nederlandse nationaliteit dat door de reiziger zelf extra zorg wordt betracht en informatie wordt ingewonnen bij de betreffende instanties/autoriteiten.
4.    De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie inwinnen en tevens voor vertrek tijdig nagaan of de eerder verkregen informatie in de tussentijd is gewijzigd.

Artikel 7: Reisbescheiden

De benodigde vervoersbewijzen worden ongeveer 2 weken voor het moment van vertrek verzonden.

Artikel 8: Wijzigingen door de opdrachtgever/reiziger

1.    Tot 28 dagen voor vertrek kan de opdrachtgever/reiziger wijzigingen in de reisovereenkomst verzoeken die dan voor zover mogelijk zullen worden aangebracht, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever/reiziger de nieuwe reissom voldoet en bovendien een bedrag van 30,- euro vergoedt, verhoogd met eventuele fax-, telefoon- en telegramkosten. Onder wijziging wordt hier mede begrepen vervanging van een aangemelde reiziger.
2.    Afwijzing van het verzoek zal door Ardanza met redenen worden omkleed.
3.    Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet meer mogelijk zijn.
4.    Wordt een verzoek, ondanks afwijzing, gehandhaafd, dan geldt dit als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Artikel 9: Annulering en wijziging door Ardanza

1.    Alleen gewichtige omstandigheden geven Ardanza het recht de reis te annuleren of daarin wijzigingen aan te brengen.
2.    Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden van zodanige aard, dat gebondenheid van Ardanza aan de reisovereenkomst redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
3.    Ardanza is verplicht tot onverwijlde kennisgeving van de annulering en/of wijziging met opgaaf van redenen aan de reiziger. In geen der gevallen, bedoeld in artikel 9, heeft de reiziger enig recht op nakoming, behoudens in geval van verwijtbare tekortkoming van Ardanza.
4.     Annulering voor de aanvang van de reis.
I. Door kennisgeving van annulering geldt de reisovereenkomst als ontbonden. Ardanza zal waar mogelijk een alternatief aanbieden. Deze aanbieding zal niet altijd voor een gelijke prijs mogelijk zijn. Wordt deze aanbieding niet gebruikt door de reiziger, dan wordt het reeds betaalde deel van de reissom geheel terugbetaald.
II. Ardanza behoudt zich het recht voor om de reis bij onvoldoende deelname tot uiterlijk 21 dagen voor vertrek te annuleren. In dit geval zal Ardanza waar mogelijk een alternatief bieden.
5.    Annulering tijdens de reis.
Indien in art. lid2 gestelde omstandigheden zich tijdens de reis voordoen, is Ardanza gerechtigd de reisovereenkomst voor de verdere reis te annuleren. Ardanza is dan verplicht voor de reiziger de terugreis naar Nederland te regelen en de overigens nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Indien Ardanza zich door deze annulering kosten die in de reissom zijn inbegrepen bespaart, heeft de reiziger voor zijn/haar deel recht op het bedrag van die besparing.
6.     Wijziging in tijden.
I. De reis wordt geacht te zijn aangevangen op het moment van de meldingstijd, die bekend is gemaakt door Ardanza.
II. In geval van onvoorziene verlenging van de reisduur is Ardanza verplicht voor zijn rekening zorg te dragen voor de verlenging van het verblijf in de overeengekomen (of zoveel mogelijk gelijkwaardige) accommodatie en van de overeengekomen verzorging, waarbij onverminderd de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn.
III. In geval van een verkorting van de reisduur is Ardanza verplicht tot betaling van het bedrag dat ze anders zou hebben uitgegeven aan hotels, bussen etc. voor de betrokkene.
7.     Wijziging in vervoer.
Wijziging in vervoer kan ondermeer betreffen de aanwijzing van een ander type vervoermiddel van dezelfde soort en van een andere vervoerder. Eén en ander zonder verhoging/verlaging van de reissom.
8.     Wijziging in accommodatie.
I. In geval van wijziging in verblijfsaccommodatie anders dan door overboeking moet Ardanza, zo mogelijk, de reiziger(s) daarvan onverwijld op de hoogte brengen.
II. Bij rondreizen, zijnde niet-bestemmingsreizen, met verblijf in meer dan één accommodatie, is Ardanza gerechtigd accommodatie te wijzigen, onder de verplichting om voor vervangende accommodatie te zorgen van zoveel mogelijk gelijkwaardige kwaliteit.

Artikel 10: Aansprakelijkheid Ardanza

1. De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de reiziger mocht lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitgesloten.
2. Ardanza kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, kwetsing of ongeval aan goederen of personen.
3. Ardanza is niet aansprakelijk voor drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de reisgids/brochure of op de website.
4. Ardanza is niet aansprakelijk voor wijzigingen in programma’s, die het gevolg zijn van wijziging naderhand door luchtvaartmaatschappijen van vliegdata en vliegschema’s.

Artikel 11: Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Ardanza ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich te vergewissen van de vertrektijden en daarnaar te handelen.
2. De reiziger die hinder/last oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Ardanza van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger. Restitutie van de reissom, of van een gedeelte van de reissom, kan worden verleend indien de betrokken reiziger terzake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.

Artikel 12: Rente en incasso

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Ardanza heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van de maand der vertraging. Voorts is hij/zij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 13: Klachten

1. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen zoveel mogelijk ter plaatse te worden gemeld. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan moet deze klacht schriftelijk binnen een maand na thuiskomst gemotiveerd worden ingediend bij Ardanza. Alle op deze wijze ingediende klachten zullen met de grootste zorgvuldigheid behandeld worden en zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.
2. Het zelfstandig betrekken van een andere accommodatie dan door Ardanza aangeboden c.q. het verlaten van deze accommodatie doet alle rechten op compensatie of vergoeding vervallen.
3. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in lid 1. genoemde procedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).
4. Op alle geschillen tussen Ardanza en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.
5. Ardanza is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de volledige reissom.
6. De reiziger die doordat hij/zij zich onwel voelt of die om andere redenen tijdelijk niet aan het programma deel kan nemen, heeft geen recht op vergoeding van gemiste zaken.

Artikel 14: Acceptatie

Elke reiziger accepteert, door inschrijving de voorwaarden, de bepalingen en de stijl van reizen, zoals deze van Ardanza mag worden verwacht.

 
 
 
 

Tip een vriend

 

Bel mij terug

Ik wil graag Informatie over:

Ik wil graag gedurende de volgende tijden gebeld worden: